UGDYMO PROCESAS

VILNIAUS „VILNIES” PAGRINDINĖS MOKYKLOS

2015-2017 M. M.

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ

 ugdymo planas

 

 I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2015-2016 m. m. ir 2016-2017 m. m. pradinio bei pagrindinio ugdymo programų ugdymo planai reglamentuoja pradinio ir pagrindinio bei specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams pritaikytų ir neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą mokykloje.

2. Ugdymo plano tikslas: sudaryti galimybes kiekvienam mokiniui pasiekti geresnių ugdymosi rezultatų, įgyti mokymosi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų.

3. Ugdymo plano uždaviniai:

3.1. Nustatyti pamokų skaičių, skirtą pradinio ir pagrindinio ugdymo programoms įgyvendinti.

3.2. Numatyti gaires ugdymo procesui mokykloje įgyvendinti, mokymosi aplinkai kurti ir pritaikyti pagal mokinių mokymosi poreikius.

4. Ugdymo plane vartojamos sąvokos:

Dalyko modulis – apibrėžta, savarankiška ir kryptinga ugdymo programos dalis.

Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas arba mokinio žinias, gebėjimus, įgūdžius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiau kaip 30 minučių.

Laikinoji grupė – mokinių grupė dalykui pagal modulį mokytis, diferencijuotai mokytis dalyko ar mokymosi pagalbai teikti.

Mokyklos ugdymo planas – mokykloje   vykdomų   ugdymo    programų       įgyvendinimo aprašas, parengtas vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais.

Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma.

 

PIRMASIS SKIRSNIS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ

 

5. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę. Pamokos pradedamos 8.30 val. 1-os klasės pamokos trukmė 35 min., 2-10 klasių – 45 min.

Pamokų laikas:

1 klasė

2-10 klasės

1. 8.30   – 9.05

2. 9.15   –  9.50

3. 10.00 – 10.35

4. 11.05 – 11.40

5. 11.50 – 12.25

6. 12.35 – 13.10

7. 13.20 – 13.55

1.    8.30 –   9.15
2.    9.25 – 10.10
3.  10.20 – 11.05
4.  11.25 – 12.10
5.  12.30 – 13.15
6.  13.25 – 14.10
7.  14.20 – 15.05

 

6. Ugdymo organizavimas 2015-2016 mokslo metais:

6.1. Ugdymo procesas pradedamas 2015 m. rugsėjo 1 d., baigiamas 2016 m. atitinkamai:

Klasė

Ugdymo proceso

pabaiga

Ugdymo proceso trukmė

savaitėmis

1-5

2016-05-31

32

6-9

2016-06-03

34

 

6.2. Mokslo metai 1-10 klasėms skirstomi pusmečiais. Nustatoma tokia pusmečių trukmė:

Pusmečiai

Prasideda

Baigiasi

I pusmetis

2015-09-01

2016-01-22

II pusmetis

1-5 klasės

6-9 klasės

 

2016-01-25

2016-01-25

 

2016-05-31

2016-06-03

6.3. Mokinių atostogos:

1-4 klasės

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2015-10-26

2015-10-30

Žiemos (Šv. Kalėdų)

2015-12-28

2016-01-08

Pavasario (Šv. Velykų)

2016-03-21

2016-03-25

Vasaros

2016-06-01

2016-08-31

 

5-9 klasės

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2015-10-26

2015-10-30

Žiemos (Šv. Kalėdų)

2015-12-28

2016-01-08

Žiemos (išskyrus 5 klasę)

2016-02-15

2016-02-15

Pavasario (Šv. Velykų)

2016-03-21

2016-03-25

Vasaros

5 klasė

6-9 klasės

 

2016-06-01

2016-06-06

 

2016-08-31

2016-08-31

 

6.4. 1-4 ir 5 klasių mokiniams skiriamos papildomos 10 mokymosi dienų atostogos. Pritarus mokyklos tarybai, nustatomos šios papildomų atostogų datos:

Atostogos prasideda

Atostogos baigiasi

2016-02-15

2016-02-19

2016-03-28

2016-04-04

 

7. Ugdymo organizavimas 2016-2017 mokslo metais:

7.1. Ugdymo procesas pradedamas 2016 m. rugsėjo 1 d., baigiamas 2017 m. atitinkamai:

Klasė

Ugdymo proceso

pabaiga

Ugdymo proceso trukmė

savaitėmis

1-5

2017-05-30

32

6-10

2017-06-02

34

 

7.2. Mokslo metai 1-10 klasėms skirstomi pusmečiais. Nustatoma tokia pusmečių trukmė:

Pusmečiai

Prasideda

Baigiasi

I pusmetis

2016-09-01

2017-01-20

II pusmetis

1-5 klasės

6-10 klasės

 

2017-01-23

2017-01-23

 

2017-05-30

2017-06-02

 

7.3. Mokinių atostogos:

1-4 klasės

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2016-10-31

2016-11-04

Žiemos (Šv. Kalėdų)

2016-12-27

2017-01-06

Pavasario (Šv. Velykų)

2017-04-10

2017-04-14

Vasaros

2017-05-31

2017-08-31

 

5-10 klasės

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2016-10-31

2016-11-04

Žiemos (Šv. Kalėdų)

2016-12-27

2017-01-06

Žiemos (išskyrus 5 klasę)

2017-02-17

2017-02-17

Pavasario (Šv. Velykų)

2017-04-10

2017-04-14

Vasaros

5 klasė

6-10 klasės

 

2017-05-31

2017-06-05

 

2017-08-31

2017-08-31*

* Pastaba. 10 klasės mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku.

7.4. 1-4 ir 5 klasių mokiniams skiriamos papildomos 10 mokymosi dienų atostogos. Pritarus mokyklos tarybai, nustatomos šios papildomų atostogų datos:

Atostogos prasideda

Atostogos baigiasi

2017-02-10

2017-02-17

2017-04-03

2017-04-07

 

SVARBU!

PILNĄ DOKUMENTO ,,VILNIAUS „VILNIES” PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2015-2017 M. M. PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ ugdymo planas " versiją galite atsisiųsti Microsoft Word.

 

   Atsisiųsti