MOKINIŲ PRIĖMIMO TVARKA

DĖMESIO!

 

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2016 m. gruodžio 7 d. sprendimo Nr. 1-737 nutarimu,

prašymai mokytis Vilniaus „Vilnies“ pagrindinėje mokykloje,

kaip ir visose Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose,

priimami nuo 2017 m. kovo 1 d.

 

Prašymų pateikimas į 1-ą klasę (bei kitas klases): http://www.vilnius.lt/mokykla 

 

******************************************************


VILNIAUS „VILNIES“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

2017 m. vasario 23 d. Nr. V – 43

Vilnius

 

 

 

         Vadovaudamasi  Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 11 d. sprendimu Nr. 1-794,

s u d a r a u     mokinių priėmimo į Vilniaus „Vilnies“ pagrindinę mokyklą komisiją:

         1. Irina Iljeitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – komisijos pirmininkė;

         2. Lina Martikonytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – narė;

         3. Džiuljeta Baužienė, pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė – narė;

         4. Edita Tupikovskienė, neformaliojo ugdymo organizatorė – narė.

       

 

           

 

Direktorė                                                                                              Violeta Šedienė

 

******************************************************

 

Mokinių priėmimo į 1-ą klasę  komisijos posėdis vyks

2017 m. birželio 1 d. 10.00 val. 

 

 

PRIMENAME:

 

  Prašymai mokytis nagrinėjami gavus pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus, kurie mokyklai pateikiami ne vėliau kaip likus trim darbo dienoms iki pirmojo mokyklos mokinių priėmimo mokytis komisijos (toliau – priėmimo komisija) posėdžio.

 

 

******************************************************

 

PRIIMANT REIKALINGI ŠIE DOKUMENTAI:

 

Asmens tapatybės dokumentas

* Sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a)

* 3 x 4 cm nuotrauka mokinio pažymėjimui

 

 

 

******************************************************

 

KODĖL VERTA RINKTIS ŠIĄ MOKYKLĄ?

 

* Ekologiška, saugi ir estetiška aplinka
* Mokykloje teikiamas kokybiškas pagrindinis išsilavinimas
* Vyrauja mokinių ir mokytojų bendradarbiavimas
* Sustiprintas dėmesys lietuvių kalbai ir ankstyvajam anglų kalbos mokymui (klasės dalijamos į grupes)
* Sudaromos sąlygos mokinių saviraiškai

 

******************************************************