DOKUMENTAI » MOKINIŲ SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO

PATVIRTINTA

Mokyklos direktoriaus 2017-10-18

įsakymu Nr. V-85

 

 

 

VILNIAUS „VILNIES“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

MOKINIŲ SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. 2017-2018 ir  2018-2019 mokslo metų Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-442, 32.2 papunkčiu įteisinta privaloma ugdymo proceso dalis – socialinė-pilietinė veikla.
 2. Socialinė-pilietinė veikla – tai sudėtinė mokykloje įgyvendinamos Klasės bendruomenės stiprinimo programos dalis, kuri leidžia ne tik stiprinti klasės bendruomenės santykius, bet ir ugdo vertybines nuostatas. Įgyvendindami socialinės praktikos veiklą mokiniai ugdosi pilietinę bei socialinę kompetencijas: pagarbiai žvelgia į žmones, pozityviai bendrauja, yra atsakingi, padeda kitiems, dalyvauja bendruomenės bei visuomenės gyvenime. Sudaromos sąlygos vaikui ugdytis pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms, mus supančiai aplinkai, rengtis savarankiškam gyvenimui ir integracijai atviroje demokratinėje visuomenėje.
 3. Socialinė-pilietinė veikla yra neatskiriama pagrindinio ugdymo dalis, įtraukiama į mokyklos ugdymo planą.
 4. Ši tvarka reglamentuoja socialinės-pilietinės veiklos atlikimo Vilniaus „Vilnies“ pagrindinėje mokykloje tvarką.
 5. Tvarkos aprašo nuostatomis vadovaujasi 5-10 klasių mokiniai, mokytojai, klasių vadovai, švietimo pagalbos specialistai, bibliotekininkė.

 

 

 1. TIKSLAS IR VYKDYMO PRINCIPAI

 

 1. Tikslas – skatinti mokinių socialinį solidarumą ir pilietinį tautinį aktyvumą, ugdyti jų pilietiškumo kompetenciją, būtiną aktyviam ir atsakingam dalyvavimui nuolat besikeičiančios visuomenės gyvenime.
 2. Uždaviniai:
  1. Stiprinti demokratinę mokyklos kultūrą.
  2. Ugdyti ir puoselėti mokinių tautinį ir pilietinį sąmoningumą, skatinti tautinę saviraišką.
  3. Didinti mokinių visuomeninį aktyvumą.
  4. Formuoti mokinių vertybines nuostatas, asmeninius, socialinius, komunikacinius, darbo ir veiklos gebėjimus.
 3. Organizuojant socialinę-pilietinę veiklą, atsižvelgiama į mokinių amžiaus tarpsnių ypatumus, mokyklos bendruomenės tradicijas, vykdomus projektus, pilietiškumo ugdymo, kultūrines ir socialines programas.
 4. Socialinės- pilietinės veiklos kryptys – darbinė, ekologinė, projektinė it kt.

 

 •  
 •  

 

Darbinė veikla

 1. Pagalba tvarkant kabinetus, kitas mokyklos patalpas ar mokyklos inventorių.

 

 1. Dekoracijų ruošimas, salės apipavidalinimas.

 

Ekologinė veikla

 1. Pagalba tvarkant mokyklos aplinką.

 

 1. Kapinių, parkų tvarkymas.

 

Projektinė veikla

 1. Dalyvavimas pilietinio ugdymo, prevenciniuose, socialiniuose, profesinio orientavimo projektuose.

 

 1. Dalyvavimas klasės ir mokyklos savivaldos darbe.

 

 1. Pagalba organizuojant klasės ir mokyklos renginius.

 

 1. Pagalba eksponuojant parodas.

 

Socialinė veikla

 1. Pagalba draugui, turinčiam mokymosi, psichologinių ar kitokių sunkumų.

 

 1. Savanoriška veikla nevyriausybinėse organizacijose.

 

Kita veikla

 1. Pagalba klasės vadovui, mokytojams.

 

 1. Pagalba tvarkant mokyklos biblioteką.

 

 1. Mokyklos atstovavimas visuomeninėje veikloje (dalyvavimas olimpiadose, miesto kultūriniuose, sporto ir kituose renginiuose).

 

 1. Budėjimas klasėje, mokykloje.

 

 

 1. Socialinės- pilietinės veiklos trukmė – ne mažiau kaip 10 valandų per metus.
 2. Socialinę-pilietinę veiklą gali inicijuoti klasių vadovai, mokytojai, administracija, bibliotekininkė, mokinių savivalda, švietimo pagalbos specialistai ir kt.
 3. Klasės vadovas mokslo metų pradžioje informuoja mokinius apie socialinės-pilietinės veiklos atlikimo būdus, trukmę ir aptaria veiklos kryptis.
 4. Socialinės-pilietinės veiklos lapus (pridedama) pildo tie žmonės, kurie ją inicijuoja, organizuoja.
 5. Socialinės-pilietinės veiklos įrodymus kaupia patys mokiniai.
 6. Socialinė-pilietinė veikla fiksuojama klasės vadovo elektroniniame dienyne.
 7. Mokiniams, kurie veiklos nevykdė ar turi mažiau nei reikia valandų, rekomenduojama tas valandas „atidirbti“ mokinių atostogų metu.
 8. Užpildyti  socialinės-pilietinės veiklos lapai įsegami  į klasės socialinės-pilietinės veiklos bylą.
 9. 8 arba 10 klasės mokiniui, neturinčiam reikiamo socialinės-pilietinės veiklos valandų skaičiaus, pagrindinio ugdymo programų baigimo pažymėjimai išduodami tik jas atlikus.
 10. Daugiausiai valandų surinkusius mokinius klasės auklėtojas gali siūlyti direktoriui apdovanoti padėkomis.
 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialinės-pilietinės veiklos atlikimo Vilniaus „Vilnies“ pagrindinėje mokykloje tvarkos

1 priedas

 

Vilniaus „Vilnies“ pagrindinės mokyklos

______klasės mokinio (ės) _______________________

socialinės-pilietinės veiklos apskaitos lapas

( ________ socialinės-pilietinės veiklos valandų per metus )

 

 

Veiklos pobūdis

 

Data

Valandų skaičius

Mokytojas

(kitas asmuo)

(vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasės vadovas       __________________                 ___________________________________

 

 

 MOKINIŲ SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS   ATSISIŲSTI   ;