DOKUMENTAI » MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

VILNIAUS ,,VILNIES“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

 

I. MOKINIŲ TEISĖS

 1. Puoselėti lietuvių kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas.
 2. Nemokamai gauti informaciją apie veikiančias mokyklas, stojimo sąlygas, švietimo programas, mokymosi formas.
 3. Turint reikiamą žinių lygį nustatyta tvarka gauti valstybinius standartus atitinkantį pagrindinį išsilavinimą.
 4. Reikalauti kvalifikuoto mokymo proceso organizavimo, teikti pasiūlymus dėl galimo jo gerinimo, nešališko mokymosi pasiekimų įvertinimo.
 5. Dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus, gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją.
 6. Nustatyta tvarka būti mokomam namuose.
 7. Turėti teisę į minties, sąžinės, religijos ir žodžio laisvę.
 8. Konsultuotis su mokytojais, darbuotojais, teikiančiais profesionalią pagalbą mokiniams (socialinis pedagogas, bibliotekos darbuotoja, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, būrelių vadovai), mokyklos vadovais (direktorius ir pavaduotojai).
 9. Turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą, mokytis sveikoje ir saugioje aplinkoje.
 10. Susipažinti su saugos reikalavimais bei mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis.
 11. Sukakus 14 metų apsispręsti dėl dorinio ugdymo  mokymosi.
 12. Burtis į mokinių ir jaunimo organizacijas, kurių veikla skatina mokinių dorinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėja kultūrinę ir socialinę brandą, padeda tenkinti jų saviugdos ir saviraiškos poreikius. Mokinių ir jaunimo organizacijos savo veiklą grindžia nustatyta tvarka įregistruotais įstatais, jų veikla neturi prieštarauti Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams.
 13. Nemokamai naudotis mokykloje esančia įranga: knygomis.
 14. Įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.

II. MOKINIŲ PAREIGOS

 1. Būti mandagiems, draugiškiems, laikytis visuomenėje nusistovėjusių bendravimo ir elgesio normų.
 2. Prisiimti atsakomybę už netinkamą savo elgesį.
 3. Mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų.
 4. Dalyvauti mokyklos organizuojamuose pasiekimų patikrinimuose, testavimuose, sąžiningai atlikti skirtas užduotis.
 5. Sudarius mokymo sutartį laikytis visų jos sąlygų ir mokyklos darbo tvarkos taisyklių reikalavimų, kitų tvarką reglamentuojančių dokumentų.
 6. Vykdyti mokyklos vadovybės ir pedagoginio personalo reikalavimus, tiesiogiai susijusius su mokymo proceso organizavimu, tvarkos palaikymu.
 7. Gerbti save, kitus mokinius, pedagogus, vadovybę ir visą mokyklos personalą, paisyti jų nuomonės.
 8. Stropiai mokytis, nuolat lankyti mokyklą, nepraleisti pamokų be pateisinamosios priežasties.
 9. Neatvykus į mokyklą 1-3 dienas, klasės vadovui pateikti raštišką tėvų paaiškinimą, nedalyvavus ilgiau nei 3 dienas – gydytojo pažymą.
 10. Nevėluoti į pamokas be pateisinamos priežasties.
 11. Mokslo metų pradžioje pasitikrinti sveikatą ir iki rugsėjo 15 d. pristatyti visuomenės sveikatos priežiūros specialistei reikalingus dokumentus.
 12. Saugoti mokyklos turtą: tausoti mokyklos inventorių, klases, kabinetus, vadovėlius, knygas, kompiuterinę techniką ir kt. Už sąmoningą inventoriaus, vadovėlių, knygų, patalpų gadinimą mokinys ir jo tėvai atsako materialiai.
 13. Saugoti mokyklos žaliuosius plotus: jų netrypti, nešiukšlinti.
 14. Laikytis higienos reikalavimų.
 15. Kūno kultūros pamokose sportuoti tik su sportine apranga bei avalyne.
 16. Mokykloje būti švariai, tvarkingai ir padoriai apsirengus. Draudžiama pamoku metu dėvėti sportinę aprangą. Kailiniai, paltai, puspalčiai, striukės, lietpalčiai paliekami spintelėse ar klasės rūbinėlėse. Mokyklos patalpose negalima būti su kepure ir / ar pirštinėmis.
 17. Pamokose turėti visus darbui reikalingus reikmenis ir knygas, laikytis reikiamos pamokos darbo tvarkos. Per pamokas eiti į tualetą gali tik tie mokiniai, kurie turi sveikatos sutrikimų (apie tai turi būti pateikta medicinos pažyma ir informuoti mokytojai).
 18. Išvykti į sporto varžybas ar koncertines keliones bei kitus renginius galima tik mokyklos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui leidus rašytiniu įsakymu.
 19. Gerbti savo gimtąją kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras.
 20. Savo elgesiu prisidėti prie Lietuvos mokinių švietimo prestižo kėlimo.
 21. Būti nepakantiems amoraliems ir antivisuomeniniams poelgiams. Už viešosios tvarkos pažeidimą (necenzūrinius žodžius, muštynes) ar elektroninės erdvės pažeidimą mokiniai baudžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 22. Mokinys mokslo metų pabaigoje arba išvykdamas iš mokyklos turi atsiskaityti su mokyklos biblioteka ir kiekvienu dėstančiu mokytoju. Atsiskaitymą parašu patvirtina mokytojai ir bibliotekos vedėja.
 23. Saugoti savo daiktus. Už dingusius daiktus ir pinigus, mokykla neatsako.
 24. Informuoti mokyklos vadovybę, socialinį pedagogą, mokytoją ar klasės vadovą apie mokykloje / klasėje vykstančias patyčias, muštynes ar narkotinių bei psichotropinių medžiagų vartojimą ir platinimą.

III. Mokiniams draudžiama

 1. Ateiti į mokyklą neblaiviems ar apsvaigusiems nuo psichotropinių medžiagų.
 2. Atsinešti į mokyklą alkoholinių gėrimų, narkotinių, psichotropinių, toksinių medžiagų, ginklų, peilių, dujų balionėlių, pirotechninių gaminių ar kitų kenksmingų ir sveikatai pavojingų daiktų.
 3. Mokykloje, ar už jos ribų rūkyti, vartoti alkoholį, narkotines ar psichotropines medžiagas.
 4. Vartoti necenzūrinius, įžeidžiančius žodžius ar gestus.
 5. Įsinešti žaislų, nesusijusių su mokymo(si) procesu: švilpynių, šautuvėlių ir kt.; mokyklos patalpose žaisti aktyvius ir azartinius žaidimus.
 6. Pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu, grotuvu, ausinukais. Pažeidus šią nuostatą, mobilusis telefonas, grotuvas ar ausinukas paimamas iš mokinio, perduodamas direktoriaus pavaduotojui ir grąžinamas tik tėvams (globėjams).
 7. Įsinešti į mokyklą garso įrašus, literatūrą, laikraščius, žurnalus ir kitus leidinius, kurie tiesiogiai skatina ar propaguoja karą, žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją.
 8. Sudaryti turtinius sandorius tarp mokinių.
 9. Naudojantis elektroninio dienyno paslauga siųsti įžeidžiančią, propaguojančią smurtą, karą ir pan. informaciją.
 10. Pasinaudoti kito asmens prisijungimo prie elektroninio dienyno duomenimis ir įeiti į elektroninį dienyną.
 11. Pamokos metu vaikščioti ir trukdyti mokytojui vesti pamoką.
 12. Savavališkai išeiti iš pamokų.
 13. Gadinti ar pasisavinti mokyklos ar kitų asmenų turtą.
 14. Pamokų ar / ir pertraukų metu slapta filmuoti, fotografuoti ar įrašyti garsą.
 15. Trikdyti viešąją rimtį – šaukti, švilpti, triukšmauti, garsiai klausytis muzikos.
 16. Bėgioti, stumdytis ir sėdėti ant palangių.
 17. Naudoti moralinį spaudimą bei fizinę jėgą prieš kitą bendruomenės narį.
 18. Išvykų su klase / mokyklos grupe metu elgtis kultūringai bei saugiai, nevartoti alkoholinių, narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų.
 19. Kultūringai ir etiškai elgtis visų renginių metu.
 20. 5–10 klasėse rinkti socialinio darbo valandas.

IV. SKATINIMO IR NUOBAUDŲ SISTEMA

 1. Apie netinkamą mokinio elgesį (pažeidė mokinio elgesio taisykles, nereagavo į mokytojo pastabas) pamokos ar pertraukos metu, mokytojas informuoja užpildydamas drausmės pažeidimo aktą.
 2. Gavus tris drausmės pažeidimo aktus apie netinkamą mokinio elgesį, į mokyklą kviečiami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).
 3. Situacijai negerėjant (per mėnesį įvykdo pažeidimą), mokinys kviečiamas į mokyklos Vaiko gerovės komisiją.
 4. Jei mokinys ir toliau netinkamai elgiasi, informuojamas Vaiko teisių apsaugos skyrius. Per mėnesį mokiniui įvykdžius dar vieną pažeidimą, kreipiamasi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių dėl LR Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo taikymo.
 5. Pažeidus mokyklos mokinių elgesio taisyklių ar kitų mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų nuostatas, moksleiviams įsakymu skiriamos nuobaudos:
  1. pastaba;
  2. papeikimas;
  3. laikinas nušalinimas nuo pamokų;
  4. perkėlimas į kitą mokyklą.
 1. Nuobaudos skiriamos atsižvelgus į pažeidimo sunkumą, jo sukeltas pasekmes, moksleivio elgesį iki pažeidimo padarymo ir po jo.
 2. Prieš skiriant nuobaudą pareikalaujama raštu paaiškinti, dėl pažeidimo informuojami moksleivio tėvai (globėjai, rūpintojai), esant reikalui, pranešama teisėsaugos institucijoms.
 3. Pagal privalomojo švietimo programas besimokantis mokinys, kurio elgesys kelia realią ir akivaizdžią grėsmę mokyklos bendruomenės saugumui, suderinus su Vaiko teisių apsaugos tarnyba, mokyklos direktorius kartu su mokyklos steigėju, dalyvaujant mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams), siūlo mokiniui kitą mokymosi įstaigą.
 4. Už aktyvų dalyvavimą klasės, mokyklos bendruomenės gyvenime, už labai gerą mokymąsi ir pavyzdingą elgesį, pasiekimus miesto, respublikos ir tarptautinėse olimpiadose, konkursuose mokiniai gali būti skatinami:
  1. Žodinė padėka;
  2. Padėka raštu;
  3. Padėka šeimai;
 5. Geriausiai besimokančios / geriausiai lankančios mokyklą / mandagiausios / tvarkingiausios klasės titulu.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Vilniaus ,,Vilnies“ pagrindinės mokyklos mokinių elgesio taisyklės taikomos visiems šioje mokykloje besimokantiems mokiniams.
 2. Mokiniai su mokinių elgesio taisyklėmis klasių vadovų supažindinami pasirašytinai.
 3. Vilniaus ,,Vilnies“ pagrindinės mokyklos mokinių elgesio taisyklių įgyvendinimą užtikrina mokyklos direktorius, Vaiko gerovės komisija, mokytojai, klasių vadovai, pagalbos mokiniui specialistai ir kiti mokyklos bendruomenės nariai.