BENDRUOMENĖ

ADMINISTRACIJA

 

Pareigos,

Vardas ir pavardė,

Kontaktai

Pagrindinės kuruojamos veiklos sritys,

funkcijos

Direktorė

Violeta Šedienė,

III vadybinė kategorija

 

Tel.: (8 5) 238 2701
El.paštas: rastine@vilnies.vilnius.lm.lt 

- Organizuoti mokyklos strateginio, veiklos, ugdymo planų rengimą;

- Paskirstyti vadybines funkcijas;

- Parengti nepedagoginių darbuotojų pareigines instrukcijas;

- Parengti vidaus darbo tvarką;

- Priimti į darbą ir atleisti iš darbo mokytojus ir kt. personalą;

- Organizuoti mokyklos savivaldos institucijų sukūrimą ir skatinti jų veiklą;

- Atsakyti už mokyklos ūkinę finansinę veiklą;

- Rūpintis mokyklos intelektualiniais ir materialiniais ištekliais;

- Kurti ir puoselėti demokratinius mokyklos bendruomenės santykius;

- Kuruoti Gamtos, socialinių ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės veiklą bei dalykus.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

(1-4 klasės)

Irina Iljeitienė,

III vadybinė kategorija

 

Tel.: (8 5) 238 2701
El.paštas: rastine@vilnies.vilnius.lm.lt 

- Dalyvauti mokyklos strategijos, mokyklos metinės veiklos programos rengime ir įgyvendinime.

- Inicijuoti ir organizuoti ST atlikimą.

- Kuruoti 1-4 klases ir rusų kalbos, dailės, technologijų, muzikos, žmogaus saugos dalykų dėstymą.

- Sudaryti 1-4 klasių pamokų tvarkaraštį. 

- Kuruoti bei kontroliuoti metodinės tarybos, pradinių klasių metodinės grupės veiklą.

- Kuruoti bibliotekos veiklą.

- Rengti kvalifikacijos tobulinimo programas ir ataskaitas.

- Organizuoti mokyklos veiklos įsivertinimą, rengti ataskaitas.

- Organizuoti mokytojų, mokinių budėjimą mokykloje pertraukų ir renginių metu.

- Organizuoti savarankišką mokinių mokymąsi.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

(5-10 klasės) 

Lina Martikonytė,

III vadybinė kategorija

 

Tel.: (8 5) 238 2701
El.paštas: rastine@vilnies.vilnius.lm.lt 

- Rengti ir įgyvendinti mokyklos strateginį planą, veiklos programą ir ugdymo planą;

- Kuruoti 5-10 klases ir lietuvių k., anglų k., vokiečių k., istorijos, informacinių technologijų dalykų dėstymą;

- Sudaryti 5-10 klasių pamokų tvarkaraštį;

- Vertinti ugdymo(si) rezultatus;

- Teikti metodinę pagalbą mokytojams;

- Organizuoti ST ir PUPP;

- Tvarkyti mokinių ir pedagogų registro duomenis;

- Rengti 2-mokykla, 3ES-mokykla, 3I-mokykla,3D-mokykla ataskaitas;

- Kuruoti logopedės veiklą;

- Kuruoti humanitarinių mokslų metodinės grupės veiklą.

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

Alma Pelešynaitė

 

Tel.: (8 5) 238 2701
El.paštas: rastine@vilnies.vilnius.lm.lt 

 

 

 

 

PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

 

Pareigos

Vardas ir pavardė

Kontaktai

Neformaliojo ugdymo organizatorė

Edita Tupikovskienė

Tel.: (8 5) 238 2701
El.paštas: rastine@vilnies.vilnius.lm.lt

Logopedė metodininkė 

(vaiko priežiūros atostogos)

Jūratė Kasakovskienė

Vyr. socialinė pedagogė

Jolita Dvelienė

Bibliotekininkė,

DB, el. dienyno valdymo specialistė

Eglė Vita Baniulytė

IKT specialistai

Tomas Levickas, 

Augustas Storoženko 

MOKYTOJŲ TARYBA

 

Vyr. pradinių klasių mokytoja,

fizikos mokytoja

Aldona Avižienytė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel.: (8 5) 238 2701
El.paštas: rastine@vilnies.vilnius.lm.lt 


El.dienyne: www.manodienynas.lt

(tik mokyklos

bendruomenės nariams)

Vyr. pradinių klasių mokytoja

Milda Baniulienė

Vyr. pradinių klasių mokytoja

Džiuljeta Baužienė

Vyr. pradinių klasių mokytoja

Loreta Petrylienė

Vyr. pradinių klasių mokytoja

Jovita Zygmantienė

Vyr. pradinių klasių mokytoja

Vitalija Pelakauskienė

Tikybos mokytoja

Asta Kovalevskienė

Etikos mokytoja

Alė Rankauskienė

Vyr. lietuvių k. mokytoja

Nijolė Smalinskienė

Vyr. lietuvių k. mokytoja, 

vyr. anglų k. mokytoja

Lina Martikonytė

Vyr. pradinių klasių anglų k. mokytoja

Irina Iljeitienė

Anglų k. mokytoja

Daiva Juškevičienė

Vyr. rusų k. mokytoja

Svetlana Bliznik

Istorijos mokytojas

Vaidas Mockevičius

Vyr. matematikos mokytoja

Asta Mameniškienė

Informacinių technologijų mokytoja, technologijų, fizikos mokytoja

Eglė Vita Baniulytė

Fizikos mokytojas

Tomas Levickas

Vyr. biologijos mokytoja

Violeta Šedienė

Biologijos mokytoja metodininkė,

vyr. chemijos mokytoja 

Jolanda Repečkienė

Dailės mokytoja

Asta Kiršienė

Vyr. muzikos mokytoja

Eglė Lenkevičiūtė

Gamtos ir geografijos mokytoja 

Diana Onaitienė

Vokiečių k. mokytoja metodininkė

Žaneta Sventickienė

Technologijų mokytoja

Alma Pelešynaitė

Kūno kultūros mokytojas

Andrius Pusvaškis

Kūno kultūros mokytojas

Mindaugas Kryžiokas

Šokio mokytoja

Renata Tekorienė

Teatro studijos mokytoja

Eglė Driukaitė-Alesienė